Prejsť na hlavný obsah Prejsť do hlavného menu Prejsť na vyhľadávanie

Zásady ochrany osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne, a preto by sme vás prostredníctvom tohto dokumentu chceli transparentne zoznámiť so spracovaním osobných údajov, účelmi, dobou uloženia a ďalšími oblasťami dôležitými pre ochranu osobných údajov.


V tomto dokumente by sme vás chceli informovať o tom, ako budeme spracúvať osobné údaje. Dokument sa komplexne zaoberá informáciami o spracovaní osobných údajov pri používaní aplikácie TESLA Smart (ďalej len "aplikácia") a webovej stránky https://www.teslasmart.com, pričom správcom týchto osobných údajov je spoločnosť TESLA Solar, s.r.o. , so sídlom Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha, IČO: 29046785, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisom č. C 162579 (ďalej len "správca"). Aplikáciu budú používatelia používať na správu zakúpených produktov, zhromažďovanie údajov z týchto produktov a využívanie služieb ponúkaných jednotlivými produktmi (ďalej len "služby"). Spracovanie môže byť automatizované alebo manuálne, o jednotlivých metódach spracovania vás budeme informovať nižšie.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám vysvetlíme:

 • aké osobné údaje budeme spracúvať,
 • ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a na akom právnom základe,
 • kto má prístup k vašim osobným údajom,
 • ako dlho budeme vaše osobné údaje spracúvať,
 • ako zabezpečujeme vaše osobné údaje,
 • aké práva máte v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov.

Ak nerozumiete žiadnej časti textu, neváhajte nám napísať na privacy@teslasmart.com. Text môže obsahovať aj pojmy ako osobné údaje, správca osobných údajov, spracovanie osobných údajov a iné a pre jednoduché vysvetlenie odporúčame nasledujúcu základnú príručku vydanú Úradom na ochranu osobných údajov.

Všetky osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR").

1. Aké osobné údaje budeme spracúvať

Pri používaní Služieb budú spracúvané osobné údaje. Vždy budeme spracovávať iba nevyhnutné údaje v súvislosti s používaním služieb a iba v rozsahu uvedenom v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Je na vás, či nám v týchto prípadoch poskytnete údaje, ale ak tak neurobíte, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete môcť používať všetky naše služby. V závislosti od služieb, ktoré používate, budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom:

 • Osobné údaje pre registráciu v Aplikácii. Aby sme vám mohli vytvoriť používateľský účet v aplikácii, kde budete môcť spravovať jednotlivé produkty a používať služby, budete potrebovať používateľský účet. V tomto prípade budeme požadovať vašu e-mailovú adresu a heslo, prípadne iné údaje získané počas procesu registrácie alebo počas používania aplikácie, ako sú nahrané fotografie, prezývky, jazykové preferencie, informácie o pridelených rolách atď. Spôsob používania používateľského účtu sa riadi týmito Podmienkami používania.
 • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete a zadáte pri používaní služieb. Ide o vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri komunikácii s nami. Patria sem najmä osobné údaje vyplývajúce z poskytovaných Služieb, keď nás kontaktujete (či už prostredníctvom Aplikácie, prostredníctvom chatu s podporou alebo inak), pošlete nám žiadosti a návrhy alebo ich dobrovoľne oznámite v súvislosti s používanými Službami. To môže zahŕňať najmä tieto kategórie osobných údajov:
  • Informácie o priradených rolách. V správe aplikácií môžete nastaviť priradenia rolí jednotlivých zariadení a nastaviť tak možnosti povolení pre ovládanie jednotlivých produktov.
  • Informácie o používateľovi. Pri administrácii Aplikácie môžete pridať svoje vlastné osobné údaje a tiež umožniť iným osobám používať Aplikáciu.
 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate služby. Zhromažďujeme informácie o tom, aké produkty od nás dostávate a ako služby používate. Vzhľadom na to, že aplikácia je počas používania služieb prepojená s vašimi produktmi, rozsah osobných údajov sa bude líšiť v závislosti od služieb a produktov, ktoré používate. Konkrétne to môže zahŕňať nasledujúce osobné údaje:
  • Informácie o zariadení (produkte) a súvisiace informácie – počas používania Služieb a Aplikácie sa môžu zhromažďovať aj informácie o pripojených zariadeniach, ID zariadenia, stave, type, modeli, reklamnom ID, informácie o verzii nainštalovaného softvéru, IP adrese, MAC adrese vášho zariadenia, type operačného systému atď. Tieto údaje môžu byť tiež uložené automaticky alebo na pozadí Aplikácie v čase  keď nemáte aplikáciu otvorenú.
  • Informácie získané prostredníctvom jednotlivých zariadení (produktov) – jednotlivých produktov (zariadení) môžu zhromažďovať vaše osobné údaje, ako sú videozáznamy, informácie o vašom pohybe, osobitné kategórie osobných údajov (tlak, pulz, okysličovanie krvi) alebo iné údaje získané prostredníctvom jednotlivých zariadení (produktov). Jednotlivé zariadenia (produkty) môžu tiež vyhodnotiť vstupné informácie a na základe toho nám poskytnúť ďalšie osobné údaje. Tieto údaje sa môžu ukladať aj automaticky. Osobitná kategória osobných údajov sa vždy zhromažďuje len na základe výslovného povolenia na zhromažďovanie takýchto údajov alebo údajov, ktoré sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom Aplikácie.
  • Údaje o polohe – pri používaní určitých služieb alebo produktov môžu byť vaše údaje o polohe uložené aj v reálnom čase (napríklad v prípade nasledujúcich produktov: inteligentné hodinky, sledovače GPS, sledovače kondície).
  • Zvuk – niektoré produkty môžu tiež nahrávať zvuk, aby mohli využívať svoje funkcie (bezpečnostné kamery, produkty, ktoré sú kompatibilné s hlasovým ovládaním).
  • Protokoly – pri používaní Služieb sa budú ukladať rôzne protokoly, napríklad ako často sa zariadenie používa, či sa počas používania vyskytli nejaké komplikácie, ako intenzívne sa zariadenie používa atď.
 • Informácie o vašej aktivite v aplikácii a na webovej stránke. Používaním našej aplikácie a webovej stránky sa ukladajú súbory cookie. Používame ich na analýzu funkčnosti a prispôsobenia. Keď používate našu aplikáciu, zhromažďujeme informácie o vašom správaní, ako je počet navštívených stránok, dĺžka návštevy, navštívené stránky, opakovanie návštev, ktoré stránky sú zapojené atď. Tieto informácie nikdy nespájame so žiadnymi vašimi osobnými údajmi, ako sú údaje, ktoré vyplníte formuláre, alebo vaša IP adresa. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete na  stránke Zásady spracovania súborov cookies

Služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 15 (slovom pätnásť) rokov.

2. Na aké účely používame osobné údaje a na akom právnom základe

Osobné údaje, ktoré nám zadáte pri registrácii do Aplikácie alebo následne počas používania Aplikácie, používame na účely vytvorenia vášho účtu, poskytovania funkcií ponúkaných Aplikáciou, zabezpečenia funkčnosti Aplikácie a vybavovania Vašich požiadaviek. Právnym základom pre takéto spracúvanie je podľa čl. 6 ods. 1 bod. b) GDPR je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde ste jednou zo zmluvných strán. Okrem toho je právnym základom aj náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 bod. f) GDPR, ktoré spočíva v zabezpečení funkčnosti aplikácie a ochrane pred vašimi nárokmi. Vami zadanú e-mailovú adresu môžeme použiť aj na zasielanie noviniek o aplikácii, zmenu funkcií alebo informácií o znení nových zmluvných podmienok, ak nám dáte svoj výslovný súhlas; V tomto prípade pôjde o obchodnú komunikáciu pozostávajúcu z priameho marketingu, kde právnym základom bude plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 bod. a) GDPR, t.j. takáto komunikácia bude odoslaná na základe vášho súhlasu.

Údaje, ktoré nám poskytnete (oznámite) a ktoré získame, keď používate služby, používame na to, aby sme vám poskytli služby, kontaktovali vás, poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali alebo o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Údaje používame aj na to, aby sme vám posielali inú nemarketingovú komunikáciu, napríklad informácie o aktuálnej funkčnosti alebo poruche zariadenia (produktov) alebo iné dôležité informácie. Právnym základom je plnenie vzájomných zmluvných záväzkov podľa článku 6 ods. 1 bod. b) GDPR. Zhromaždené informácie používame aj na odosielanie alebo zobrazovanie komerčnej komunikácie, t. j. na informovanie vás o udalostiach, nadchádzajúcich zmenách alebo nových produktoch/službách, ktoré poskytujeme, ale iba na základe vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre zasielanie obchodných oznámení (priamy marketing) je Váš súhlas s ich zasielaním podľa článku 6 ods. 1 bod. a) GDPR. Na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) môžeme zhromaždené údaje použiť aj na účely opravy chýb alebo analýzy iných problémov, ktoré sa vyskytujú pri používaní služieb. Oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní našich služieb. V prípade personalizovaného zobrazovania reklám budeme vyžadovať váš výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR, ktoré nám udeľujete na dobu vášho používania aplikácie alebo kým ju nezrušíte.

Ak zhromaždené osobné údaje zahŕňajú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR, budeme ich spracúvať iba na základe vášho výslovného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 Údaje o polohe použijeme na poskytovanie Služieb v Aplikácii, aby bolo možné plne využívať jednotlivé funkcie produktov (tovaru). Právnym základom bude váš výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR, ktoré získavame, aby sme mohli tieto údaje uložiť a vy ste si vedomí ich uloženia. Následne sa tieto údaje môžu použiť aj v súvislosti s plnením zmluvy a poskytovaním služieb podľa článku 6 ods. 1 bod. b) GDPR.

Môžeme tiež použiť všetky údaje, ktoré zadáte alebo získate z používania produktov (zariadení), na účely hodnotenia efektívnosti, analýzy a iných marketingových aktivít, ktoré spočívajú v prispôsobení služieb, personalizácii a zlepšovaní našej marketingovej komunikácie. Vždy tak urobíme len na základe vášho výslovného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR.

Okrem toho môžeme použiť všetky vaše údaje na účely potrebné na splnenie zákonných povinností, na splnenie požiadaviek štátnych orgánov a inštitúcií alebo na použitie údajov v prípade súdneho alebo správneho konania na ochranu našich nárokov. Právnym základom bude plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 bod. c) GDPR a náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1. f) GDPR, ktoré spočíva v ochrane vlastných nárokov.

 Informácie  zhromaždené zo súborov cookie používame na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti a celkovej kvality našich služieb. Na tento účel používame niekoľko služieb tretích strán. Ak napríklad uložíme vaše nastavenia jazyka, budeme vám môcť zobraziť služby vo vami preferovanom jazyku. Keď zobrazujete prispôsobené reklamy, nebudeme k vašim osobným údajom priraďovať identifikátor zo súborov cookie alebo podobných technológií.

Ak od nás dostanete obchodnú správu, robí sa to na základe vášho súhlasu, ktorý nám bol udelený. Môžete to kedykoľvek odvolať a neovplyvní to naše ďalšie vzťahy s vami. Ak si nie ste istí, ako bol súhlas s prijímaním takýchto oznámení udelený, alebo ho chcete odvolať, stačí nám poslať e-mail s príslušnou žiadosťou na privacy@teslasmart.com alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodnú komunikáciu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

3. Kto má prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje zdieľame iba s tretími stranami, o ktorých vás tu informujeme, a vždy sa snažíme čo najviac minimalizovať počet ľudí, ktorí budú mať prístup k vašim osobným údajom, a zabezpečiť, aby úroveň ochrany vašich údajov týmito osobami bola dostatočná. Ak prenášame vaše osobné údaje tretím stranám, vždy tak robíme na základe primeranej zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretej s týmito osobami, aby sme mohli kontrolovať, ako s vašimi osobnými údajmi zaobchádzajú tretie strany, a presadzovať dodržiavanie záväzných pravidiel.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup títo príjemcovia:

 • zamestnanci administrátora, ktorí zabezpečujú vývoj, analýzu a ďalšie činnosti súvisiace s vývojom a údržbou Aplikácie,
 • poskytovateľ serverových, webových, cloudových alebo IT služieb a spoločnosť zabezpečujúca podporu a prevádzku aplikácie a jednotlivých zariadení,
 • spoločnosť poskytujúca marketingové služby,
 • Google, Apple a Meta
 • orgány štátnej správy v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, najmä Finančná správa Českej republiky alebo iné orgány, ktoré požadujú prenos osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť uložené aj mimo Českej republiky alebo EÚ. Ak k tomu dôjde, ochrana osobných údajov je zabezpečená štandardnou zmluvnou doložkou podľa čl. 46 ods. 2, lit. c) GDPR. Môžeme vás tiež požiadať o súhlas so zdieľaním údajov, ak neexistujú žiadne iné vhodné záruky na prenos, takýto súhlas nie je povinný, ale jeho neudelenie môže mať vplyv na služby v tom zmysle, že niektoré služby alebo ich časť nemusia byť k dispozícii.

4. Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracúvať

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov, na ktoré boli zhromaždené. Tieto potreby sa môžu líšiť pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov a služieb, a preto sa skutočná doba uchovávania môže výrazne líšiť. Kritériá, na základe ktorých sa určuje doba uchovávania, zahŕňajú:

 • Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie Služieb a na zabezpečenie prevádzky našej spoločnosti? To zahŕňa činnosti, ako je udržiavanie a zlepšovanie služieb, udržiavanie bezpečnosti našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Ide o všeobecne uplatniteľné pravidlo, ktoré je vo väčšine prípadov základom pre určenie doby uchovávania údajov.
 • Poskytujete nám svoje údaje s očakávaním, že ich uchováme, kým ich výslovne nebudete chcieť odstrániť? Ak áno, ponecháme si ich na toto obdobie.
 • Sú tieto osobné údaje citlivé? Ak áno, nastavíme čo najkratšie ukladanie týchto údajov.
 • Zaviedli sme a oznámili sme konkrétne obdobia uchovávania určitého typu údajov? Ak áno, určite ho nikdy neprekročíme.
 • Udelili ste súhlas so spracovaním osobných údajov? Ak áno, údaje uložíme v súlade s vaším súhlasom.
 • Vzťahujú sa na nás zákonné, zmluvné alebo podobné povinnosti uchovávať údaje? Medzi príklady patria zákony o povinnom uchovávaní údajov, vládne nariadenia na uchovávanie údajov súvisiacich s vyšetrovaním alebo údaje, ktoré sa musia uchovávať na účely súdneho sporu.

Máte otázku, ako dlho uchovávame vaše konkrétne údaje, ktoré ste nám poskytli alebo o ktorých sme vás informovali vyššie? Neváhajte nám napísať na privacy@teslasmart.com

5. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje

Uvedomujeme si, že bezpečnosť osobných údajov tak, aby ich nebolo možné zneužiť, je našou dôležitou povinnosťou voči vám. Preto sa snažíme efektívne využívať najlepšie možné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu alebo inému neoprávnenému zasahovaniu do vašich osobných údajov. V rámci našej činnosti urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vzniku takéhoto bezpečnostného incidentu, najmä budeme pravidelne školiť všetkých našich zamestnancov, ktorí prídu do kontaktu s vašimi osobnými údajmi na tému ochrany osobných údajov, akceptujeme a oboznámime zamestnancov s internými firemnými predpismi upravujúcimi ochranu vašich osobných údajov a na zabezpečenie nášho spracúvania budeme vždy používať len najnovšie technické riešenia,  ako je šifrovanie údajov, zložité heslá a najvhodnejší softvér.

Ak však aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu dôjde k bezpečnostnému incidentu a tento incident by mohol predstavovať vysoké riziko pre vaše práva a slobody, budeme vás o tejto skutočnosti okamžite informovať poskytnutím e-mailovej adresy a zverejnením týchto informácií na našej webovej stránke vrátane všetkých potrebných podrobností.

6. Aké práva máte v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

V súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý"),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania,
 • právo odvolať súhlas,
 • právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov.

Vaše práva sú vysvetlené nižšie, aby ste získali jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Právo na prístup znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo vznesenie námietky, odkiaľ sme získali osobné údaje a či sa na základe spracúvania vašich osobných údajov prijíma automatizované rozhodovanie,  vrátane profilovania, ak existuje. Máte tiež právo získať kópiu svojich osobných údajov, prvé poskytnutie je bezplatné, pri ďalšom ustanovení môžeme požadovať primeranú náhradu administratívnych nákladov, a to vo výške 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je nezákonné, (iii) namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne alebo zmluvné dôvody na spracovanie, (iv) sme zo zákona povinní tak urobiť, alebo (v) vo vzťahu k osobným údajom,  na ktorý ste udelili svoj súhlas, tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, nesmieme vaše osobné údaje spracúvať inak ako ich len ich uchovávaním a v prípade potreby ich môžeme použiť len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia úloh vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci, na účely priameho marketingu alebo na základe oprávneného záujmu vrátane profilovania na základe nášho oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať. V prípade námietky proti spracovaniu založenej na iných dôvodoch bude táto námietka vyhodnotená a následne vás budeme informovať, či sme jej vyhoveli a vaše údaje už nebudeme spracúvať, alebo že námietka nebola oprávnená a spracovanie bude pokračovať. V každom prípade bude spracovanie obmedzené na obdobie, kým sa námietka vyrieši.

Právo na prenosnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, ktoré sa tiež spracúvajú automaticky, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na prenos týchto osobných údajov priamo inému prevádzkovateľovi.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania znamená, že ak je nami prijaté rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, máte právo na to, aby sa o ňom rozhodlo na základe ľudského zásahu.

Právo odvolať súhlas znamená, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať nasledovne:

 • kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v päte každej komerčnej správy, ktorú dostanete registrovaným e-mailom alebo zaslaním žiadosti o privacy@teslasmart.com

Ak máte pripomienky  alebo sťažnosti  týkajúce sa ochrany údajov alebo otázku  týkajúcu sa osoby zodpovednej za ochranu údajov v našej spoločnosti  alebo si uplatníte niektoré z vašich práv, obráťte sa na našu zodpovednú osobu na e-mailovej adrese privacy@teslasmart.com. Na vaše otázky alebo pripomienky odpovieme do jedného mesiaca.

Na našu činnosť dohliada aj Úrad na ochranu osobných údajov, kde môžete v prípade nespokojnosti podať sťažnosť. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov ( dataprotection.gov.sk ).

Zmeny pravidiel

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas zmenené. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na https://www.teslasmart.com/sk/osobne-udaje a ak sú významné, budeme vás informovať podrobnejšie (zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú v používateľskom účte alebo prostredníctvom aplikácie). Odporúčame tiež, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú zmeny, s ktorými nesúhlasíte. Predchádzajúce verzie týchto zásad pre vás archivujeme, aby ste k nim mali v budúcnosti prístup. Tieto verzie sú k dispozícii na vyššie uvedených webových stránkach.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 01.04.2021

Chceme rozšíriť používanie inteligentných zariadení medzi širokú verejnosť