Przejdź do głównej treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwania

Warunki gwarancji na produkty TESLA oraz TechToy

Na podstawie niniejszych warunków gwarancji, firma Tesla gwarantuje właścicielowi (dalej: Nabywca) bezpieczną i bezawaryjną pracę swoich urządzeń z linii TESLA oraz TechToy.


Okres gwarancji

 1. Gwarancja na urządzenia wynosi 2 lata (24 miesiące) od daty zakupu urządzenia przez Nabywcę.
 2. Za datę nabycia uznaje się datę wystawienia paragonu, faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż urządzenia Klientowi.

Zakres gwarancji

 1. W przypadku uznania zasadności gwarancji serwis naprawi lub wymieni urządzenie na nowe.
 2. Świadczenie gwarancyjne nie przerywa, nie zawiesza ani nie zmienia terminu gwarancji, gwarancja na wymienione części kończy się z upływem terminu gwarancji na urządzenie.
 3. Gwarancja udzielona przez TESLA nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Zgłoszenie gwarancyjne jest realizowane wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie zostało zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklamacje – procedura

 1. Reklamacja towaru odbywa się przez Autoryzowane Centrum Serwisowe producenta w Polsce:

  ECO Serwis

  Góry Warszawskie 41
  05-462 Duchnów

 2. Z serwisem można kontaktować się przez pocztę email: serwis@ecoserwis.pl lub telefonicznie +48 (22) 123 43 39 w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00
 3. Serwis urządzeń jest realizowany w formule door-to-door.
 4. Reklamacje prosimy zgłaszać on-line poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie ecoserwis.pl.
 5. Formularz reklamacyjny jest dostępny po wybraniu opcji „klient detaliczny”.
 6. Aby rozpocząć procedurę należy wypełnić wszystkie wymagane pola / zaznaczyć zgody oraz nacisnąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
 7. Poczekać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia serwisowego.
 8. Przygotować urządzenie do wysyłki. Sprzęt przygotowany do transportu do serwisu, powinien być w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu uniemożliwiającym mechaniczne uszkodzenie podczas transportu.
 9. Poczekać na kuriera, który odbierze paczkę.
 10. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Cały proces nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych.

Wyłączenia

 1. Niniejszą gwarancją nie są objęte:
  1. Części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne.
  2. Uszkodzenia niezawinione przez TESLA oraz wady urządzeń powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w urządzeniach.
  3. Uszkodzenia urządzeń wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania.
  4. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji urządzenia, napraw lub konserwacji, które zostały przeprowadzone przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.
  5. Urządzenia, w których dokonano modyfikacji, zmiany parametrów pracy, naprawy lub wymiany części urządzeń.

Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Instrukcje obsługi do urządzeń są dostępne na stronie www.teslasmart.com

Chcemy rozszerzyć wykorzystanie inteligentnych urządzeń wśród społeczeństwa